Calamiteiten en geweldsincidenten bij de verstrekking van zorgvoorzieningen Wmo kunnen instanties voortaan melden bij de gemeente via ‘melding calamiteit Wmo’ of ‘melding geweldsincident Wmo’, bij voorkeur direct of op de eerst volgende werkdag. Deze worden behandeld door de toezichthouder Wmo voor de regio Noord Limburg. Ook met vragen kunnen instanties en anderen contact opnemen met de toezichthouder Wmo.

Meldpunt calamiteiten, geweldsincidenten verstrekking in zorgvoorziening (Wmo)

Volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) zijn zorgaanbieders verplicht om een calamiteit of geweldsincident te melden. Voor uw vragen over calamiteitsmelding kunt u contact opnemen met de toezichthouder Wmo voor de regio Noord-Limburg.

Toezichthouder Wmo

Om de kwaliteit in zorgvoorzieningen te waarborgen is de regionaal toezichthouder Wmo aangewezen voor de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray. De toezichthouder Wmo onderzoekt calamiteiten en geweldsincidenten bij verstrekking van zorgvoorzieningen, en houdt toezicht op kwaliteitseisen zoals die aan zorgaanbieders zijn gesteld. Daarnaast heeft de toezichthouder Wmo een samenwerkende rol met zorgaanbieders, clientenorganisaties en clienten in ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden.

Wat valt onder calamiteit of geweldsincident

  • Onder calamiteit verstaat de wet: niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van een voorziening en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een cliënt heeft geleid.
  • Onder geweldsincident verstaat de wet: Geweld bij de verstrekking van een voorziening: seksueel binnendringen van het lichaam van of ontucht met een cliënt, als mede lichamelijk en geestelijk geweld tegen een cliënt, door een beroepskracht dan wel door een andere cliënt met wie de cliënt gedurende het etmaal of een dagdeel in een accommodatie van een aanbieder verblijft.

Waar en hoe melden?

Calamiteiten en geweldsincidenten bij de verstrekking van zorgvoorzieningen Wmo kunt u melden via de link ‘melding calamiteit Wmo’ of ‘melding geweldsincident Wmo’, bij voorkeur direct of op de eerst volgende werkdag.

Met het oog op de Wet Bescherming Persoonsgegevens meldt u via E-herkenning, een beveiligde verbinding. In het keuzenemu voor e-herkenningaanbieders logt u in, houd daarom de inlogcode voor de beveiligde omgeving bij de hand. (Uw melding wordt doorgestuurd naar toezichthouder Wmo.)

e-herkenning

Heeft u geen e-herkenning, dan kunt u het schriftelijke meldingsformulier aanvragen via info@bergen.nl, ter attentie van de toezichthouder Wmo. Vermeld bij uw aanvraag de volgende gegevens:

  • Onderwerp: "Aanvraag schriftelijk meldingsformulier ‘calamiteit Wmo’ of ‘geweldsincident Wmo’";
  • Naam;
  • Adresgegevens;
  • Postcode en woonplaats.

Na ontvangst van de melding neemt de toezichthouder Wmo binnen drie werkdagen contact met u op.

Meer informatie? https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/

Meldingsprocedure

Richtlijn calamiteitenrapportage (bij verrichting van onderzoek)

Vergelijk hulpaanbod